Gode män och godmanskap

Ja, det är en fråga som intresserar och engagerar långt flera än de som är direkt berörda. Medias snedvridning av bilden av gode män genom att ensidigt sätta stora svarta rubriker på den absoluta minoritet som missköter sig. Men de goda insatser som utförs av en total massiv majoritet av gode män och förvaltare får inga rubriker.
Det tas som en självklarhet att en god man eller förvaltare ska sköta sitt uppdrag på bästa sätt och det är ingen diskussion om detta, det är en självklarhet. Men medias skeva vinkling gör att vi gode män och förvaltare betraktas som mer eller mindre suspekta och opålitliga individer. Vi möts med attityder, ibland misstro och hamnar i diskussioner där vi får försvara och rättfärdiga det vi håller på med.
 För att få ett exempel på till exempel SVT:s mediabevakning så gå in på svt.se, skriv i sökrutan in god man. Det blir många träffar och alla ger en dålig bild av gode män och förvaltare. Jag tror ärligt talat inte ni hittar ett enda gott exempel. detta är en form av journalistik som inte är värdig, inte är etisk, inte ger en rättvisande bild, snedvrider och förvränger fakta. Det för tankarna till The Sun i UK, sensationsjournalistik, infotainment.
Det krävs inga formella meriter för att bli god man eller förvaltare, det talas mera om personlig lämplighet, att gode mannen inte själv har betalningsanmärkningar, inte förekommer i straffregistret eller har missbruksproblem. De områden uppdragen kan innehålla är att förvalta egendom, bevaka rätt och sörja för person. Det har handlar om att huvudmannen tillfullo ska tillgodoses det samhällets trygghetssystem kan erbjuda, ekonomiskt och i övrigt. Förvalta egendom, trygga inkomster, betala räkningar, se till att om kapital finns att dessa ges en skälig avkastning. Sörja för person, att se till att huvudmannen har det optimalt bra, att huvudmannens pengar går till gagn för denne och INTE till att bygga upp ett arv åt efterlevande. Det ena utesluter ju inte det andra, men det får inte vara det primära.
Det här kan tyckas övermäktigt att överlåta åt en lekman att hantera. Beaktar vi dessutom att de lagar som styr detta, 11:e paragrafen Föräldrabalken delvis har så gamla anor som drottning Kristinas tid och inte är anpassad till dagens godmans- och förvaltarskap. Men trots 25 år som god man och förvaltare har jag egentligen inte haft problem med detta. Jag tolkar lagen i modern anda.
Och vad beträffar de juridiska spörsmål jag kan råka ut för. Inte ens en advokat kan hela Svea Rikes lag. Det som krävs av gode mannen är en grundläggande moralisk kompass, en magkänsla, det här känns inte rätt och sedan gå in och djupgranska lagtexter eller regelverk och agera utifrån det.
För mig är det viktigt att inte hantera mina huvudmän auktoritärt utan ödmjukt. Livet är ett slumpens lotteri, rollerna skulle kunnat vara ombytta. De problem som kan uppstå diskuterar vi och löser tillsammans. Huvudmannens önskemål och prioriteringar ska tillgodoses, det enda hinder som kan uppstå är om de inte ryms inom ekonomin. Jag behandlar mina huvudmän med mycket humor och värme och det uppstår ofta en personlig relation, vänskap.
Uppdragen som god man och förvaltare är förvisso arvoderade, men om någon tror vi täljer guld så vill jag ta ur er den villfarelsen. Uppdragen definieras som ideellt arbete och ersättningen är därefter. De huvudmän som har inkomst eller kapital över vissa nivåer betalar arvodet själva, i annat fall kommunen.
Nej, moroten i det hela som fyller mig med stor ödmjukhet är att jag begåvats med möjligheten att hjälpa någon annan, göra skillnad. Den inre tillfredsställelsen är viktigare än arvodet.
Men det ovan sagda ger inga stora rubriker i pressen, verkar inte vara intressant att beskriva i ett TV-program eller en tidningsartikel, eller hur Janne Josefsson med flera?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s